گواهینامه های ما

گواهینامه های اخذ شده توسط شرکت قالب پلاست تبریز 

 

CERTIFICATE :  ISO 45001 : 2018

********

 

CERTIFICATE :  ISO 9001: 2015

********

 

CERTIFICATE :  ISO 14001: 2015

********

 

CERTIFICATE :  IMS  Manegment Systems